Aktualności
ZPE I EKOLOGIA >>>

ZPE I EKOLOGIA

Instalację (Zakład Produkcji Etanolu) „Goświnowice” zaprojektowano i zbudowano z myślą o minimalizacji negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. Zarówno charakter produkcji, jak i wysokie wymogi jakościowe stawiane na każdym etapie realizacji projektu i wyboru kontrahentów – począwszy od licencjodawcy, poprzez wykonawcę (Generalnego Realizatora Inwestycji – PROCHEM S.A.), oraz dostawców maszyn i urządzeń, którymi są najbardziej renomowane firmy z branży sprawiają, że oddziaływania Zakładu na środowisko mają co najwyżej charakter lokalny i nie są uciążliwe. BIOAGRA podchodzi odpowiedzialnie do zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania niekorzystnym efektom zmian klimatycznych będących następstwem emisji gazów cieplarnianych i konsekwentnie stosuje zasadę wykorzystywania najbardziej nowoczesnych i niskoemisyjnych technologii jakie są dostępne. Przejawia się to na przykład w wykorzystaniu wysokosprawnej kotłowni na gaz ziemny zamiast kotłowni węglowej, czy w wykorzystaniu bezściekowej technologii produkcji etanolu. Zastosowana technologia, poparta nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, odpowiada kanonom BAT (Best Available Techniques = Najlepszych Dostępnych Technik). Np.: praktycznie wszystkie strumienie ścieków produkcyjnych podlegają zagospodarowywaniu w procesie produkcyjnym a woda procesowa jest zawracana w obiegu. Do powtórnego wykorzystania trafia odciek z wywaru gorzelnianego oraz kondensat, co wpływa na ograniczenie ilości pobieranej wody. W obszarze oddziaływania (na granicy terenu eksploatacji instalacji) eksploatacja Zakładu spełnia stosowne standardy, zarówno w zakresie oddziaływań na: zanieczyszczenia powietrza, klimat akustyczny, jak i pozostałe elementy środowiska. Zaopatrywanie Zakładu w media energetyczne (gaz, energię elektryczną, wodę) i odbiór z jego terenu ścieków, w tym również wód deszczowych, odbywa się na warunkach określonych w wydanych pozwoleniach wodnoprawnych i zawartych umowach. Ponadto w Zakładzie prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów minimalizującą ilości wytwarzanych odpadów oraz gwarantującą ich gromadzenie i bezpieczne składowanie. BIOAGRA - oprócz wdrażania na bieżąco odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych - przykłada też stosowną wagę do kwestii środowiskowych jest np. wdrażanie systemu informatycznego do monitorowania emisji dwutlenku węgla, wraz z planami przyszłej rozbudowy tego systemu o kolejne moduły, co pozwoli stworzyć kompleksowy Zakładowy Bank Zanieczyszczeń Środowiska, wykorzystywany do bieżącego monitoringu emisji wszystkich zanieczyszczeń, ich rozliczania, a przede wszystkim planowania działań na rzecz redukcji emisji. Opisywane działania są prowadzone nie dlatego, że wynikają z narzucanych odgórnie limitów ustanowionych dla poszczególnych krajów, branż, a w konsekwencji i pojedynczych producentów, lecz przede wszystkim dlatego, że są zgodne z misją i strategicznymi kierunkami rozwoju Spółki. Z tego właśnie powodu na terenie przylegającym do ZPE Goświnowice, należącym do Spółki i nabytym w 2007 roku planowana jest budowa kotłowni do kogeneracyjnego spalania biomasy. Realizacja tego projektu zwiększy efekt ekologiczny poprzez dalsze ograniczenie emisji CO2. Budowa tej kotłowni umożliwi redukcję o ok. 2/3 bezpośrednich emisji CO2 z Zakładu, a dodatkowo - ze względu na planowaną nadwyżkową moc turbiny parowej - umożliwi sprzedaż „zielonej” energii do sieci. Zakład posiada stosowne atesty i zezwolenia, w tym w szczególności pozwolenie zintegrowane.
© 2007 Biotanol, All Rights Reserved / Wszelkie Prawa Zastrzeżone                  
Projekt strony Mind Mind