Produkty

BIOAGRA SA produkuje z ziarna kukurydzy trzy podstawowe produkty: etanol, paszę i olej kukurydziany. Wszystkie produkty pochodzą z Zakładu Produkcji Etanolu „Goświnowice” w Głębinowie koło Nysy. Powstają na bazie technologii opracowanej przez KATZEN International Inc. (USA). Dzięki niej 100 proc. ziarna kukurydzy przetwarzane jest na pełnowartościowe produkty. Zakład należący do BIOAGRA SA stosuje tę proekologiczną technologię jako jedyny w kraju i jeden z kilku w Europie.

Wszystkie produkty, które wytwarza BIOAGRA SA powstają z zachowaniem procedur produkcyjnych wynikających z zastosowania certyfikatów: HACCAP (żywność), ISO 9001 (jakość), ISO 14001 (środowisko), OHSAS 18001 (bezpieczeństw i higiena pracy) i GMP+B2 (standard paszowy) oraz ISCC (zrównoważony rozwój).

Etanol (alkohol) odwodniony

Produkt spełnia najwyższe normy jakościowe wymagane przepisami krajowymi oraz Unii Europejskiej. Posiada certyfikat ISCC-EU potwierdzający, że jego produkcja prowadzona jest przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Etanol przeznaczony jest głównie na cele paliwowe (bioetanol) i spełnia wymagania normy PN-EN-15376, rozporządzenia Ministra Gospodarki z 14 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów, metod badań jakości biokomponentów oraz sposobu pobierania próbek biokomponentów, oraz wymagania klientów. Etanol posiada również certyfikat jakości wymagany przez ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Etanol (alkohol) techniczny

Alkohol etylowy o wysokich parametrach fizyko-chemicznych przeznaczony dla chemii gospodarczej, farb, lakierów i rozpuszczalników, przemysłu kosmetycznego, laboratoriów chemicznych, przemysłu chemicznego, chemii samochodowej, w tym również jako surowiec do produkcji płynów do spryskiwaczy.

Etanol (alkohol) spożywczy

Produkt o najwyższej czystości chemicznej i dużych walorach sensorycznych. Spełnia normy jakościowe wymagane przepisami krajowymi, Unii Europejskiej, a także rygorystyczne wymagania klientów w zakresie zastosowania do celów spożywczych. Produkt wykorzystywany jest także w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym.

Etanol został zarejestrowany w systemie REACH pod numerem 01-2119457610-43-0031. Zakład Produkcji Etanolu „Goświnowice”, w którym powstaje etanol posiada infrastrukturę pozwalającą na mieszanie wymienionych powyżej produktów z dodatkami, których wymagają klienci.

DDGS – podestylacyjny suszony wywar kukurydziany

DDGS powstaje poprzez oddziaływanie czynników fizycznych na podestylacyjny wywar kukurydziany w wyniku procesów: separacji na dekanterach, zagęszczania na wyparkach oraz niskotemperaturowego suszenia. W ten sposób powstaje najwyższej jakości pasza białkowa.

DDGS kukurydziany znajduje zastosowanie bezpośrednio w żywieniu bydła ras mięsnych i mlecznych, w tym jako dodatek do pasz typu TMR (total mixed ratio). Z uwagi na wysoką zawartość białka chronionego (by-pass) stosowanie DDGS w żywieniu krów mlecznych ma bezpośredni wpływ na wysoki poziom białka w mleku.

Pasza tego rodzaju stosowana jest również z powodzeniem w żywieniu wszystkich gatunków drobiu ze szczególnym uwzględnieniem kur niosek. Zawartość naturalnych karotenoidów w DDGS korzystnie wpływa na właściwe wybarwienie żółtek jaj. Natomiast zawarty w nim tłuszcz stanowi bogate i naturalne źródło energii.

DDGS stosuje się także w żywieniu trzody chlewnej we wszystkich grupach produkcyjnych z wyłączeniem najmłodszych prosiąt.

Pasza występuje w formie sypkiej lub granulowanej. DDGS granulowany może być oferowany także w kontenerach elastycznych typu big-bag o masie 1 tony.

DDGS produkowany jest w standardzie GMO FREE.