Kontakt

 

Kon­trak­ta­cja upraw kuku­ry­dzy:
Magdalena Derecka
Mene­dżer ds. Kuku­ry­dzy
tel. kom. + 48 661 302 106
tel. +48 / 77 416 31 37
e-mail: derecka_m@bzkgroup.pl, corn@bzkgroup.pl

 

Zamó­wie­nia materiałów paszowych (DGGS, Mokry Placek Paszowy, Syrop Paszowy):
Marek Mruk
Mene­dżer ds. Handlu Materiałami Paszowymi
(Raw Materials Manager)
tel. kom.+ 48 661 301 964
e-mail: mruk_m@bzk.pl

 

DANE TELEADRESOWE

 


Biu­ro Spół­ki (adres rejestrowy):
BIOAGRA SA
ul. Poł­czyń­ska 97A
01-303 War­sza­wa


Biu­ro Spół­ki (adres kore­spon­den­cyj­ny):

Kopr­ki, ul. Jaśmi­no­wa 27
05-850 Oża­rów Mazo­wiec­ki
tel.: 22 532 99 00
fax: 22 532 99 09
e-mail: biu­ro@bioagra. pl


Zakład pro­duk­cyj­ny Spół­ki:

Zakład Pro­duk­cji Eta­no­lu „Goświ­no­wi­ce”
Głę­bi­nów 30
48-300 Nysa
tel.: 77 435 71 66, 77 435 71 67
fax: 77 435 40 86
e-mail: biu­ro-zpe­@bio­agra. pl

Regon 015820786 PKD 2014Z NIP 5272445687
Sąd Rejo­no­wy dla m.st. War­sza­wy w War­sza­wie
XIII Wydział Gospo­dar­czy KRS 0000218705
Wyso­kość kapi­ta­łu zakła­do­we­go i opła­co­ne­go w cało­ści 139 900 000,00 PLN

 

Masz dodatkowe pytania?

Chętnie pomożemy!

Zostaw swój numer telefonu lub adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą.


    Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Samolot.


    * prze­ka­za­nie danych oso­bo­wych ozna­cza zgo­dę na ich prze­twa­rza­nie w celu nawią­za­nia kon­tak­tu ze stro­ny BIOAGRA SA; dane nie są prze­ka­zy­wa­ne podmio­tom trze­cim.