BIOSTRATEG

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

„Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG to przygotowany przez Radę NCBR i zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych.

Program obejmuje pięć strategicznych obszarów problemowych, wynikających bezpośrednio z Krajowego Programu Badań, zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań prowadzonych obecnie w Unii Europejskiej i na świecie. Obszarami tymi są:

  • Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności;
  • Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  • Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  • Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  • Leśnictwo i przemysł drzewny.

Celem głównym Programu jest rozwój wiedzy w obszarach Programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach Programu.

Program będzie stymulował wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wynikiem realizowanych w ramach programu projektów będzie opracowanie i przygotowanie wdrożenia nowych produktów, technik i technologii oraz całej gamy innych rozwiązań mających zastosowanie w dziedzinach objętych zakresem tematycznym programu.

W ramach tego programu BIOAGRA SA uczestniczy wraz z konsorcjum dziewięciu partnerów, w projekcie CROPTECH („Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna”), który rozpoczął się w 2016 roku. Realizacja tego trzyletniego przedsięwzięcia odbywa się w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych “Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG 2. Czas trwania projektu: 01.06.2016-31.05.2019

BIOAGRA odpowiedzialna jest między innymi za analizy laboratoryjne surowca, półproduktów i produktów zarówno w różnych etapach procesu produkcyjnego jak i etapach procesu przechowywania, ze szczególnym uwzględnieniem procesu ozonowania ziarna przechowywanego w rękawach foliowych. Prowadzi eksperymenty laboratoryjne i wielkoskalowe na bazie wyników badań laboratoryjnych prowadzonych w SGGW i PAN.

Partnerzy projektu: konsorcjum składa się z dziewięciu partnerów: czterech jednostek naukowych i pięciu przedsiębiorstw.

Koordynator projektu: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stanisław Karpiński

Partnerzy naukowi:
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

Partnerzy przemysłowi:
Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR
BIOAGRA SA
Eco Power Plant Sp. z o.o.
Versal Sp. Z o.o.
Zakład Stolarski Sylwester Jabłoński