Ekologia

Zakład Produkcji Etanolu „Goświnowice” zaprojektowano i zbudowano z myślą o minimalizacji oddziaływań na środowisko. BIOAGRA SA stosuje zasadę korzystania z najbardziej innowacyjnych i najmniej emisyjnych technologii, które są obecnie dostępne na świecie. To działanie odpowiada kanonom BAT, czyli Najlepszych Dostępnych Technik, z ang. Best Available Techniques.

 

Przejawia się to na przykład poprzez:

  • wdrożenie bezściekowej technologii produkcji etanolu na licencji amerykańskiej firmy KATZEN
  • proces produkcji bazuje na wodzie krążącej w obiegu zamkniętym (uzupełniana jest jedynie woda, która uszła z systemu z powodu parowania)
  • do powtórnego wykorzystania trafia woda odciekająca z wywaru gorzelnianego, co dodatkowo wpływa na ograniczenie ilości pobieranej wody
  • zastosowanie wysokosprawnej kotłowni na gaz ziemny zamiast węglowej.

Zakład spełnia wszystkie standardy w zakresie oddziaływania na powietrze, klimat akustyczny, jak i pozostałe elementy środowiska. Zaopatrywanie Zakładu w media energetyczne (gaz, energię elektryczną, wodę) i odbiór z jego terenu ścieków bytowych, w tym również wód deszczowych, odbywa się na warunkach określonych w wydanych pozwoleniach wodnoprawnych i zawartych umowach.

 

Zakład Produkcji Etanolu “Goświnowice” funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, certyfikowanymi wg systemu ISCC. System ten ma na celu ochronę biosfery, racjonalne gospodarowanie gruntami i redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Działalność BIOAGRA SA wpisuje się w szereg umów międzynarodowych dotyczących przeciwdziałaniu niekorzystnym zmianom klimatycznych, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Podpisując protokół z Kioto, Unia Europejska (w tym Polska) podjęła się ograniczenie emisji dwutlenku węgla z kopalin. Wprowadzanie nośników energii, które wytwarzane są ze źródeł odnawialnych ma szczególne znaczenie w dziedzinie transportu, głównego konsumenta paliw tradycyjnych (kopalnych). Biopaliwa – paliwa, które powstały w wyniku dodania biokomponentów, np. bioetanolu produkowanego przez BIOAGRA SA – stopniowo stały się jednym z kluczowych kierunków w polityce ekologicznej Unii Europejskiej.

 

 

Działając zgodnie z art. 261 ust.5 i 6 oraz art. 261a ust. 3 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska podajemy do publicznej wiadomości informacje dotyczące Zakładu Produkcji Etanolu „Goświnowice” w Głębinowie. Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym i w związku z tym został 21.12.2023 r. zgłoszony jako zakład dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Opolu z powiadomieniem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu. Jednocześnie instytucjom tym przekazano Program Zapobiegania Awariom dotyczący ZPE „GOŚWINOWICE”.

BIOAGRA-ZDR-2024