Aktualności

Zapytanie ofertowe – studium wykonalności w części technicznej

Zleceniodawca: Bioagra S.A.

Temat zapytania: zapytanie ofertowe dotyczy wyboru wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej w zakresie opracowania studium wykonalności zakładu produkcji etanolu drugiej generacji w części technicznej. 

Przewidywany termin składania ofert: do 03.06.2019.

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania: 

Wykonanie studium wykonalności zakładu produkcji etanolu drugiej generacji w części technicznej, uwzględniające m.in.:

  • konieczność zebrania i opracowania danych badawczych od zespołów realizujących Zadanie 6 projektu (Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie, Wydział Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej, Instytut Technologii Drewna w Poznaniu)
  • produkcję opartą na biomasie odpadowej z hodowli kukurydzy (słoma i osadki)
  • sprzężenie projektowanego zakładu z istniejącym ZPE „Goświnowice” (powiat nyski)
  • magazynowanie biomasy, wstępną obróbkę mechaniczną i fizykochemiczną, magazynowanie produktów pośrednich, transport
  • technologie przetwórstwa do bioetanolu, w tym gospodarkę odpadami i cyrkulację wody, regenerację chemikaliów i odzysk energii
  • gospodarkę energetyczną w sprzężeniu z istniejącym zakładem produkcji etanolu pierwszej generacji
  • inne interakcje z istniejącym zakładem.

Zaproszenie do złożenia oferty: zaproszenie do złożenia oferty – plik.pdf. 

NCBR, BIOSTRATEG 2, Projekt pt. „Inteligentne systemy hodowli i uprawy, pszenicy, kukurydzy i topoli dla zoptymalizowanej produkcji, biomasy, biopaliw oraz zmodyfikowanego drewna”, umowa nr BIOSTRATEG2/298241/10/NCBR/2016, akronim CROPTECH.

Wszelkich informacji udziela:
Aleksander Siuda 
Koordynator Projektu CROPTECH
e-mail: siuda_a@bzk.pl
tel.: 724 650 121

 

Inne aktualności

WIĘCEJ